Skip to content

Krav til revisjon

Aksjeselskap som oppfyller alle følgende vilkår kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres etter revisorloven.

  • driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn 6 mill. kroner (foreslått endret til 7. mill.)
  • selskapets balansesum er mindre enn 23 mill. kroner (foreslått endret til 25. mill)
  • gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger ti årsverk

Terskelverdiene vedrørende driftsinntekter og balansesum skal baseres på årsregnskapet for siste regnskapsår. Viser et årsregnskap driftsinntekter, balansesum eller årsverk som er lik eller over terskelverdiene, skal årsregnskapet for påfølgende regnskapsår revideres. For morforetak gjelder terskelverdiene for konsernet sett som en enhet. Selv om morselskapet er revisjonspliktig må man foreta en separat vurdering for datterselskapene.

 

Green Office Folder with Inscription Audit on Office Desktop with Office Supplies and Modern Laptop. Audit Business Concept on Blurred Background. Audit - Toned Image. 3D

 

Blog comments